Εικαστικές Εκθέσεις /Exhibitions

Εικαστικές Εκθέσεις- Πρώτος Όροφος (13-16 Οκτωβρίου)/Exhibitions: First Floor (13-16th October)

«Αναλογικά Διαστραμμένος» παλιές φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Παναγιώτη Ευαγγελίδη μας αποκαλύπτουν την σχέση (ή μη) φωτογραφίας και ερωτικής ζωής πριν τα social media.

“The Analogue Pervert” old photos from the personal archives of Panayotis Evangelidis reveal the relationship (or not) between photography and sexual life before social media.

«Πριν από εμάς» μια έκθεση με σκόρπια ευρήματα από παρελθοντικά δρώμενα καλλιτεχνικού πορνό στην Αθήνα από την Maria Cyber.

“Before Us” an exhibition of scattered findings from past art-porn events in Athens by Maria Cyber

Thursday 13th/Πέμπτη και 13 Οκτωβρίου

  • 19:00-20:00 Εγκαίνια εκθέσεων/Exhibitions (1ος όροφος/1st floor)
  • Open till /Ανοιχτά μέχρι 23:00

Friday/Παρασκευή 14th of October

  • 18:00-23:00 Εκθέσεις/Exhibitions (1ος όροφος/1st floor)

Saturday/Σάββατο 15th of October

  • 16:00-22:00 Εκθέσεις/Exhibitions (1ος όροφος/1st floor)

Sunday/Κυριακή 16th of October

  • 14:00-20:00 Εκθέσεις/Exhibitions (1ος όροφος/1st floor)